SAY HELLO FRIENDLY COFFEE SHOP

Veľká letná súťaž - podmienky

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE: PARTNERS in CRIME s.r.o. IČO: 51072190 

2. NÁZOV SÚŤAŽE: „VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ” ( ďalej len

„Súťaž“)
3. DOBA TRVANIA: od 03. 07. 2023 do 31. 8. 2023 vrátane
4. MIESTO KONANIA SÚŤAŽE: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v kaviarni SAY HELLO, Pri Vápenickom potoku 63, SK-84106 Bratislava – Záhorská Bystrica (ďalej len kaviareň“).

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A PRIEBEH SÚŤAŽE:
1. Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s mobilným telefónnym číslom registrovaným v Slovenskej republike, s výnimkou osôb podľa bodu 5.2 a 5.3 týchto Pravidiel (ďalej tiež „Súťažiaci“). Fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa do Súťaže môže zapojiť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
2. Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a všetci ich rodinní príslušníci v
priamom rade, ako i ostatné osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v platnom znení. Z účasti v Súťaži sú rovnako vylúčené osoby, ktoré sa podieľali
alebo podieľajú na organizácii a príprave Súťaže.
3. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo Súťaže v prípade, že by tento
nesplnil podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, porušoval Pravidlá Súťaže, konal v
rozpore s dobrými mravmi alebo sa snažil získať výhru podvodným spôsobom, a to bez
náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli Súťažiacemu vzniknúť.
4. Do Súťaže bude zaradený každý Súťažiaci, ktorý vhodí do zapečatenej urny v kaviarni SAY HELLO pokladničný blok z registračnej pokladnice (ORP) SAY HELLO, ktorý bude mať z druhej strany jasne, čitateľne a zreteľne napísané telefónne číslo na výhercu. Na to, aby mohol byť pokladničný blok zaradený do súťaže musí byť vystavený medzi dátumom 03.07.2023 – 31.8.2023 a jeho celková hodnota vrátane DPH 20% musí byť nad 10,00 eur. Svojím prihlásením do Súťaže
zároveň berie na vedomie, že jeho telefónne číslo bude zaradená do súťažného zoznamu a bude použité na oznámenie výhry.
5. Na žiadosť Súťažiaceho a/alebo oznámenia Súťažiaceho, že nesúhlasí so zapojením sa do
Súťaže, Usporiadateľ Súťažiaceho bez zbytočného odkladu vylúči zo Súťaže.
6. VÝHRA, URČENIE VÍŤAZA A SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY:
1. Prvý vyžrebovaný výherca získa 1x poukaz v hodnote 300€ s dph 20%, ktorý môže využiť na akékoľvek kávové nápoje, alebo akékoľvek kávové balíčky (káva zrno) aktuálne predávané v kaviarni SAY HELLO. Druhý vyžrebovaný výherca získa 1x poukaz v hodnote 150€ s dph 20%, ktorý môže využiť na akékoľvek kávové nápoje, alebo akékoľvek kávové balíčky (káva zrno) aktuálne predávané v kaviarni SAY HELLOTretí vyžrebovaný výherca získa 1x poukaz v hodnote 50€ s dph 20%, ktorý môže využiť na akékoľvek kávové nápoje, alebo akékoľvek kávové balíčky (káva zrno) aktuálne predávané v kaviarni SAY HELLO. Poukazy majú platnosť do 31.12.2023.
2. Výherca bude vyžrebovaný dňa 01.09. 2023. O získaní výhry budú výhercovia informovaní
sms správou na telefónne číslo uvedené na pokladničnom bloku. Výherca je povinný prijatie výhry potvrdiť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, kedy bol informovaný o výhre, v opačnom prípade
nárok výhercu na výhru zaniká. Výhra bude pripravená k prevzatiu v kaviarni SAY HELLO od 02.09.2023 do 30.09.2023. V prípade neprevzatia výhry v uvedenom termíne výhra zaniká.
4. Nárok výhercu na výhru v Súťaži zaniká aj v prípade, ak výherca výhru telefonicky alebo
písomne (aj e-mailom) odmietne, alebo ak výherca kedykoľvek v priebehu trvania Súťaže
písomne oznámi, že nesúhlasí so zapojením sa do Súťaže. V prípade, ak nárok výhercu
zanikne, nevzniká výhercovi voči Usporiadateľovi nárok na náhradu škody alebo inú formu
kompenzácie. Nárok na výhru následne vzniká náhradníkom podľa poradia, v akom boli
vyžrebovaní.
5. Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v
súvislosti s užívaním výhier. Usporiadateľ nepreberá žiadnu záruku vo vzťahu k výhram a
nezodpovedá za vady výhier a uplatňovanie nárokov z vád výhier u Usporiadateľa Súťaže je
vylúčené.
6. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo
nahradiť deklarované výhry za výhry podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť
podmienky odovzdávania výhier. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou
za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v Súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné.
7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Nariadeniami Európskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
2. Vyhlasovateľ súťaže je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré spracováva v rozsahu: –
Meno a priezvisko a telefónne číslo.
3. Osobné údaje Súťažiaceho ani výhercu nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania,
resp. nebudú predmetom profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín.
4. Prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje Súťažiacich do momentu vyžrebovania výhercu
súťaže. Osobné údaje spracováva prevádzkovateľ na účel vyhodnotenia Súťaže a odovzdania
výhry výhercovi Súťaže ,a to po dobu trvania Súťaže a odovzdania výhry. Spracovanie
osobných údajov je nevyhnutné pre účely naplnenia zmluvného vzťahu medzi
prevádzkovateľom a výhercom Súťaže, ktorého predmetom je výhra a jej odovzdanie
výhercovi súťaže. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť spracovávať osobné údaje výhercu
súťaže pre potreby vedenia účtovníctva.
5. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa výhru, bude požiadaný usporiadateľom o
oznámenie kontaktných údajov. Výherca môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže
výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude usporiadateľ súťaže následne oprávnený
spracúvať osobné údaje výhercu ako vyhotovenie a zverejnenie podobizne, zvukovoobrazových záznamov, obrazových snímok výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v
masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu
podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie výhry.
6. Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov,
právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na presnosť osobných údajov
v informačných systémoch prevádzkovateľa, právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie
osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných
údajov.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Vyhlasovateľ Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,
podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s externými spoločnosťami.
Podmienky Súťaže sú k dispozícii na webovej stránke www.sayhello.coffee počas celej doby trvania Súťaže.
2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny podmienok Súťaže kedykoľvek počas
jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod.,
a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia akejkoľvek náhrady. Prípadné zmeny podmienok
zverejní Usporiadateľ na webovej stránke www.sayhello.coffee, pričom Súťažiacim nevznikajú voči Usporiadateľovi akékoľvek nároky z titulu účasti v Súťaži a Usporiadateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť Súťažiacemu žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod.
3. V ostatnom sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacimi a Usporiadateľom riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky.
4. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej
podmienkami a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.
5. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Usporiadateľovej
webovej stránke http://www.sayhello.coffee

V Bratislave dňa: 28. 6. 2023

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *